Czy kierowanie wózkiem widłowym bez uprawnień jest dozwolone?

Na pytanie o to, kto może kierować wózkiem widłowym, istnieje tylko jedna odpowiedź – operator, który ma uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Prowadzenie widlaka przez osobę do tego nieuprawnioną grozi wysoką karą finansową zarówno dla niej, jak i dla jej pracodawcy bez względu na warunki zatrudnienia. W myśl przepisów prawa przez wózek widłowy należy rozumieć wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia, co w praktyce oznacza wszystkie wózki z platformą, widłami lub innymi elementami, które pozwalają na operowanie ładunkiem. Napęd mechaniczny obejmuje zaś wszystkie typy napędów, które nie wymagają siły mięśni – elektryczny, spalinowy i hydrauliczny.

Aktualne uprawnienia na wózek widłowy

Po zmianach przepisów dotyczących uprawnień na wózki widłowe, obecnie można spotkać się z sześcioma różnymi dokumentami umożliwiającymi ich prowadzenie:

  • zakładowe – imienne pozwolenia wydawane przez zakład pracy po przejściu wewnętrznego szkolenia. Do końca 2027 roku stopniowo będą one traciły ważność
  • I WJO – dawne uprawnienia, obejmujące wszystkie wózki bez miejsca dla operatora
  • II WJO – dawne, najbardziej popularne uprawnienia, umożliwiające prowadzenie większości wózków, w tym widlaki z czołowym najazdem
  • III WJO – najwyższa z dawnych kategorii, obejmująca nie tylko standardowe wózki, ale także wózki wysokiego składowania, wyspecjalizowane oraz ładowarki teleskopowe
  • uprawnienia z 10-letnim terminem ważności – aktualnie wydawane pozwolenia, które odpowiadają kategoriom I i II WJO
  • uprawnienia z 5-letnim terminem ważności – aktualne pozwolenia, które odpowiadają kategorii III WJO

Uprawnienia może zdobyć tylko osoba, która ukończyła 18 lat i ma orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze operatora wózka widłowego.